Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten