Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

6) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

7) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

23) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten