Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten