Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten