Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Hva er en SHA plan?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

28) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten