Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Hva er en SHA plan?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

27) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

28) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten