Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Hva er en SHA plan?

28) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten