Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Hva er en SHA plan?

13) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

27) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

28) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten