Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Hva er en SHA plan?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

26) Trenger alle bedrifter verneombud?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

28) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten