Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

3) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Hva er en SHA plan?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

26) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

27) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

28) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten