Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten