Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten