Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten