Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Trenger alle bedrifter verneombud?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten