Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten