Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten