Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten