Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten