Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

24) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten