Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten