Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hva er en SHA plan?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

25) Trenger alle bedrifter verneombud?

26) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten