Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hva er en SHA plan?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

16) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten