Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, motorer og mekaniske installasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hva er en SHA plan?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

26) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten