Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

4) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

5) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

6) Hva er en SHA plan?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

28) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten