Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

2) Trenger alle bedrifter verneombud?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

26) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

27) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

28) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten