Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Hva er en SHA plan?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

27) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

28) Trenger alle bedrifter verneombud?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten