Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

13) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Hva er en SHA plan?

27) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

28) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten