Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

4) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

5) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hva er en SHA plan?

13) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Are employees required to contribute in HSE work?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Who has the right to educational leave?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten