Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Are employees required to contribute in HSE work?

3) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

4) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

9) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Who has the right to educational leave?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten