Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Hva er en SHA plan?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Who has the right to educational leave?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Are employees required to contribute in HSE work?

13) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

14) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten