Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hva er en SHA plan?

7) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

8) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

9) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

10) Are employees required to contribute in HSE work?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Who has the right to educational leave?

16) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten