Finn ut mer om HMS kurset

HMS kurs

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøreforventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematiskhelse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke kravsom gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeidessystematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Plikten til å gjennomgå HMS opplæring er personlig og kan ikke delegeres. Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontrollmed at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b). HMS kurs kan derfor være aktuelt for disse gruppene også. Arbeidstilsynet har laget en veiledning om arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS opplæring.

Les mer om hvordan HMS kurset gjennomføres.

HMS kurset har som mål å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø-og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse,miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Bidra til at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for åfremme en kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennom dialog,medvirkning og partssamarbeid

Opplæringens innhold:

 • Det er en klar intensjon at arbeidsgivers opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidskal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.
 • Følgende temaer bør blant annet inngå i opplæringen:
 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifterOpplæringen skal gi arbeidsgiver:
 • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
 • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
 • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særligbetydning for egen virksomhet og bransje.
 • Kunnskap om:
  • Arbeidsgivers plikter.
  • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
  • Verneombudets funksjon og oppgaver.
  • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
  • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Med utgangspunkt i arbeidsgivers virksomhet, dens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, skal opplæringen gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skalutføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i lov og forskrift.

Arbeidsmiljøfaktorer

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan de organisatoriske, fysiske ogpsykososiale forhold i virksomheten virker inn på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive ognegative helsemessige konsekvenser dette kan ha. Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan man kan arbeide for å oppnå etgodt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner, herunder hva som blant annet fremmer:

 • God kommunikasjon og godt samarbeid.
 • Faglig og personlig utvikling for den enkelte.
 • Partssamarbeid og medvirkning fra de ansatte.
 • Forutsigbarhet og tydelighet med hensyn til hvem som har myndighet, ansvar ogoppgaver i virksomheten.

Inkluderende arbeidsliv

Opplæringen skal gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det i virksomheten skal arbeidesfor et inkluderende arbeidsliv, blant annet viktigheten av å:

 • Tilrettelegge for arbeidstakere slik at de bevarer sin helse og arbeidsevne.
 • Tilrettelegge for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og arbeidstakere med funksjonshemming.
 • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
 • Iverksette tiltak for å hindre utstøting av arbeidstakere