Internkontroll og HMS håndbok

Etter at du har bestått HMS kurset vårt får du et komplett internkontrollsystem i tillegg til kursbeviset. Når Arbeidstilsynet kommer på inspeksjon ser de etter begge disse dokumentene.

Et internkontrollsystem, eller HMS håndbok, er et dokument der du dokumenterer at HMS er ivaretatt i det daglige virket i bedriften.

HMS håndbok

Blandt annet kreves det systematisk oppfølging av krav fastsatt i:

 • arbeidsmiljøloven.
 • forurensningsloven.
 • brann- og eksplosjonsvernloven.
 • produktkontrolloven.
 • sivilforsvarsloven.
 • genteknologiloven.
 • strålevernloven.
 • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, og iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Internkontrollystemet skal systematisk overvåkes og gjennomgås. Internkontroll er regulert i en egen foreskrift. Foreskriftens mål er:

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen

 • arbeidsmiljø og sikkerhet
 • forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
 • vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall

Forskriften krever bred medvirkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av systemet.

Foreskriften kan leses i sin helhet her.

Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller mer omfattende gjennomgang av hele HMS-systemet i bedriften. Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan bedriften bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensingsgebyr og politianmeldelser.