Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

10) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

11) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

12) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

16) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

17) Hva er en SHA plan?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

26) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

27) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten