Kurseksamen for Akvakultur

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hva er en SHA plan?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

27) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten