Kurseksamen for Barnehager, dagsenter og andre sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Hva er en SHA plan?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

20) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

25) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

27) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten