Kurseksamen for Bensinstasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

20) Hva er en SHA plan?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten