Kurseksamen for Byggebransjen

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er en SHA plan?

2) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Trenger alle bedrifter verneombud?

16) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

24) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

26) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

27) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

28) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten