Kurseksamen for Bygging og reparasjon av skip, båter, oljeplattformer og moduler

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten