Kurseksamen for Detaljhandel

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

13) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

16) Hva er en SHA plan?

17) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

26) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten