Kurseksamen for Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten