Kurseksamen for Drift av underholdningsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

6) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

11) Hva er en SHA plan?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

18) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

19) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten