Kurseksamen for Elektrisitets- og fjernvarmeforsyning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

6) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

16) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

17) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

22) Hva er en SHA plan?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten