Kurseksamen for Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hva er en SHA plan?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten