Kurseksamen for Engroshandel med kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Hva er en SHA plan?

4) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

17) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

18) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten