Kurseksamen for Frisør, kroppspleie og helsestudio

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

4) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Hva er en SHA plan?

9) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

10) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Trenger alle bedrifter verneombud?

14) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

18) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

21) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten