Kurseksamen for Grafisk produksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

5) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

6) Hva er en SHA plan?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

13) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

23) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten