Kurseksamen for Handel med motorvogner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

3) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

13) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Hva er en SHA plan?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten