Kurseksamen for Helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

7) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

8) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

12) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

13) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

17) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

18) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

22) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

27) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

28) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

29) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten