Kurseksamen for Hotell og restaurantvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

2) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

11) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

26) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten