Kurseksamen for Informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hva er en SHA plan?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

9) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

20) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

26) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

27) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

28) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten