Kurseksamen for Kontorvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

8) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

14) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

20) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

21) Trenger alle bedrifter verneombud?

22) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

23) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

24) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

25) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

26) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten