Kurseksamen for Lagring, lasting, lossing, parkering, bom- og kaianlegg

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hva er en SHA plan?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

6) Trenger alle bedrifter verneombud?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

15) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

16) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

23) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten