Kurseksamen for Landtransport

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

6) Hva er en SHA plan?

7) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

11) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

17) Trenger alle bedrifter verneombud?

18) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

19) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

20) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

21) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

24) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

25) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten