Kurseksamen for Overflatebehandling av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

3) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Hva er en SHA plan?

8) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

9) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

21) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

22) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten