Kurseksamen for Post- og distribusjonsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

7) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

11) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

12) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

20) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

21) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

25) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten