Kurseksamen for Produksjon - øvrig industriproduksjon og møbelproduksjon

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

5) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

6) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

10) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Trenger alle bedrifter verneombud?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

17) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

18) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

25) Hva er en SHA plan?

26) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten