Kurseksamen for Produksjon av dyrefor

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

4) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

7) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

8) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

16) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

17) Hva er en SHA plan?

18) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

19) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

20) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

24) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

25) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten