Kurseksamen for Produksjon av elektriske maskiner og apparater

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

2) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

5) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

10) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

11) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

14) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

15) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Hva er en SHA plan?

24) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

25) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten