Kurseksamen for Produksjon av glass, sement, gips, betong med mer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

4) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

7) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hva er en SHA plan?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

21) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

22) Trenger alle bedrifter verneombud?

23) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

24) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten