Kurseksamen for Produksjon av gummi og plastprodukter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

2) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

5) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

8) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

9) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

10) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

11) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

14) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Trenger alle bedrifter verneombud?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

22) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

23) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

24) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

25) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten