Kurseksamen for Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

3) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

11) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

12) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

17) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

24) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

25) Hva er en SHA plan?

26) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten