Kurseksamen for Produksjon av kontor- og datamaskiner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

4) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

5) Trenger alle bedrifter verneombud?

6) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

7) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

8) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hva er en SHA plan?

11) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

12) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

23) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten