Kurseksamen for Produksjon av maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

2) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

3) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

9) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

14) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

15) Hva er en SHA plan?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten