Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

7) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

15) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

16) Hva er en SHA plan?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten