Kurseksamen for Produksjon av metaller

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

3) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

4) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

5) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

6) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

9) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

10) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

11) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

17) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

18) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

19) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Hva er en SHA plan?

24) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

25) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten