Kurseksamen for Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

10) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

11) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

12) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

13) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

14) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

15) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

16) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

19) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

20) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

21) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

22) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

25) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten