Kurseksamen for Produksjon av næringsmidler og drikkevarer

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

7) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

10) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

20) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Trenger alle bedrifter verneombud?

24) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

27) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten