Kurseksamen for Produksjon av radio, fjernsyn og kamerautstyr

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

2) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Trenger alle bedrifter verneombud?

8) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

13) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

14) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

17) Hva er en SHA plan?

18) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

19) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

20) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

21) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

22) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

23) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

24) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

25) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten