Kurseksamen for Produksjon av tekstiler, lær og klær

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

4) Trenger alle bedrifter verneombud?

5) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

6) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

7) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

10) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

11) Hva er en SHA plan?

12) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

13) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

14) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

15) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

16) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

17) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

18) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

19) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

20) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten