Kurseksamen for Reiseliv og fritidsvirksomhet

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

2) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

3) Trenger alle bedrifter verneombud?

4) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

5) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

6) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

7) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

8) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

11) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

12) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

15) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

16) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

17) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Hva er en SHA plan?

22) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

23) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

26) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

27) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten