Kurseksamen for Sport og idrett

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

2) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

3) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

4) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

5) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

6) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

7) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

8) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

11) Trenger alle bedrifter verneombud?

12) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

13) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

14) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

15) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

16) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

19) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

20) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

21) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

22) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

23) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

24) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten